Một góc thị xã Từ Sơn hôm nay. (Ảnh: Trúc Lam).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, chỉnh trang đô thị, huy động mọi nguồn lực, xây dựng thị xã phát triển đi lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, Thị ủy Từ Sơn đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII và kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Trong đó, ban hành các kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ trọng tâm và các kế hoạch để thực hiện các mục tiêu nghị quyết; xây dựng và ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch đến 100% các đảng bộ, chi bộ, tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, nhân dân trên địa bàn thị xã.

Đặc biệt, phát huy thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, Thị ủy Từ Sơn đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Các tổ chức đảng thường xuyên duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Thị ủy Từ Sơn cũng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND thị xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế đã được thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, thị xã Từ Sơn cũng tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng các yếu tố nền tảng hướng tới đô thị văn minh, hiện đại. 

TL