Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức
Đặc sắc không gian trưng bày tái hiện chợ tranh Đông Hồ