Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Duy trì tốt tăng trưởng kinh tế, giáo dục mũi nhọn đứng thứ 7 toàn quốc
Những “cô Tấm” miền quê Kinh Bắc
Những “cô Tấm” miền quê Kinh Bắc