Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Tăng cường truyền thông, tạo bứt phá sáng tạo trong kinh tế, đầu tư
Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Hai đại diện Kinh Bắc tràn năng lượng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020