Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian 3 ngày làm việc nghiêm túc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: Phấn đấu nâng cấp đô thị Lim mở rộng trở thành đô thị loại IV và Tiên Du trở thành Thị xã phát triển ổn định, bền vững, giàu bản sắc văn hóa. Theo đó, Tiên Du sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục thực hiện đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với sự phát triển chung của toàn tỉnh. Đồng thời, tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống. Đảng bộ huyện Tiên Du đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, huyện Tiên Du phấn đấu: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt từ 8,0 đến 9,0%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 77,1%, thương mại dịch vụ chiếm 20,2%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,7%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1/2% theo chuẩn  nghèo tiếp cận đa chiều. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới chất lượng cao, trong đó có 20% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện Tiên Du cũng sẽ tập trung nâng cấp đô thị Lim mở rộng lên đô thị loại IV, làm cơ sở lập Đề án để huyện Tiên Du sớm trở thành Thị xã. Phấn đấu có trên 70% số xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn nâng cấp thành Phường khi huyện Tiên Du trở thành Thị xã.

Một góc thị trấn Lim, huyện Tiên Du.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Phấn đấu tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong khu dân cư toàn huyện đạt 100%. Mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân nông thôn sử dụng nước sạch; tiếp tục củng cố quốc phòng-quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa “Liên thông hiện đại” từ huyện đến cơ sở. Phấn đấu, hàng năm có trên 85% số làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; 80% trở lên các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Đảng bộ huyện giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chia sẻ sau thành công của Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Du cho biết, thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề, động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du tiếp tục tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện, tin tưởng Đảng bộ huyện Tiên Du sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân Tiên Du  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Tiên Du ngày một văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và sớm đưa huyện Tiên Du trở thành đô thị loại IV và Thị xã như nội dung đã xác định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Quang Minh