Đồng chí khẳng định, dù có nhiều khó khăn do chủ quan, khách quan nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, thực chất; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tổ chức với quyết tâm chính trị cao.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng của Đại hội trong việc lựa chọn 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá cùng các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, đó là thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)


Bắc Ninh phải chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; đồng thời cần thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuẩn bị tham gia tích cực vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, có đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực, cũng như làm tốt công tác nội chính, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”; coi trọng công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

“Bắc Ninh là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng Thủ đô, là cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, nằm trên trục đường giao lưu chính với Trung Quốc, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030 cần phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững trên 3 trụ cột cơ bản: Phát triển về kinh tế; tiến bộ về xã hội; đảm bảo vệ môi trường...”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế đô thị, quan tâm phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là “điểm sáng” cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh, tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sản xuất phần mềm, sản phẩm số…

Quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và đẩy mạnh phát triển theo hình thức cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa theo lợi thế của địa phương.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, quan tâm xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, làng nghề...

Bày tỏ ấn tượng với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới với tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý về sức khỏe đạt 95%, là điểm mới ít địa phương đặt ra, đồng chí đề nghị Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với người có công, an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn.

Đặc biệt, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…/.

 

PV