Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh. (Ảnh: TN).

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh khẳng định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm trên địa bàn tỉnh đã được khai nghiêm túc và đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng, chuyển trọng tâm từ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sang làm theo:100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai tại đảng bộ; 95,7% cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch làm theo Bác, 100% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo gắn với việc thực hiện quy định nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, bước đầu góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Toàn tỉnh giải quyết được 4.378 vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng đã lựa chọn, đạt trên 90%; việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định 11 của Trung ương được thực hiện nghiêm túc. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể hơn, bình quân đạt 92,9% góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan đề nghị cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo các nội dung cốt lõi của Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; Nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021; Đặc biệt là quán triệt sâu sắc bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Đặc biệt, trong bối cảnh Bắc Ninh đang đối mặt với dịch COVID-19, các cấp uỷ cần phát huy cách làm sáng tạo, đưa ra những giải pháp thiết thực cụ thể, gắn việc học tập Bác với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng- chuyên đề năm 2021 đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đảm bảo thực chất, hiệu quả và nhiều cách làm mới, sáng tạo; các cơ quan báo chí của tỉnh đổi mới công tác tuyên truyền, mở chuyên trang chuyên mục khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng xây dựng quê hương, đất nước, lan toả những việc làm tốt trong xã hội. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, phát động các phong trào thi đua nhằm phát huy được sự tham gia, các việc làm sáng tạo của người dân, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; phải kết hợp tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2021./.

TL