Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, cho ý kiến vào nội dung văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Thu Hằng)


Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra trong các ngày 24-26/9, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong tỉnh đang hướng về sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của địa phương với sự phấn chấn và kỳ vọng lớn lao.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện và nhân sự Đại hội; Báo cáo chính trị đã bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện của nhiệm kỳ, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; gắn với kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ tự soi, tự sửa, nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, cầu thị; kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng cấp ủy viên và người đứng đầu; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan, để khắc phục trong thời gian tới.

Dự án Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư trên 53 tỷ đồng được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào chiều 22/9/2020. (Ảnh: Hoa Hưng)

Dự thảo Nghị quyết Đại hội có tính khái quát cao những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo chính trị để trình đại hội thảo luận, quyết định, bên cạnh đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có chương trình, đề án chuyên đề thực hiện, có lộ trình và phân công tổ chức thực hiện cụ thể.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng theo hướng dẫn của Trung ương.

Quá trình chuẩn bị nhân sự được Ban Thường vụ bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 -2020 (2016 - 2021) và 2020 - 2025 (2021 - 2026), kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt theo quy định.

Rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ đương nhiệm và được quy hoạch; thực hiện sắp xếp, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ, chuẩn bị trước một bước về nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Nghiêm túc thực hiện thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nguồn nhân sự được giới thiệu bầu cử cấp ủy khóa mới.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh bày tỏ mong muốn Nghị quyết của Đại hội và nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội phải tạo được những bước đột phá thực sự để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể. Đó là, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở nhận thức đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Cùng với đó, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bảo đảm tính bền vững trong các chính sách dân số và phát triển, chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người; thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội.

Đường Lý Thái Tổ (thành phố Bắc Ninh) được chỉnh trang chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. (Ảnh: Diên An)

Xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân.

 Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Nhân dân trong tỉnh tin tưởng và kỳ vọng không để lọt vào những người có cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm tham gia Ban Thường vụ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, hơn nữa, phải thật sự coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; phải xây dựng “Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh”./.

Anh Tuấn