Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được nâng lên.

Sinh hoạt, quán triệt nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Được biết đến như là một “điểm sáng”, với việc thực hiện nghiệm túc Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ huyện Gia Bình có những chuyển biến tích cực. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là sự chuyển biến về tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã ý thức sâu sắc hơn, chăm lo hơn trong việc tự nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, tư cách, đạo đức lối sống; được nhân dân tin tưởng hơn. Nếu như trước đây, tình trạng đơn thư, khiếu nại tại một số địa phương, cơ sở còn diễn ra, thì từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tình trạng đơn thư, khiếu nại giảm hẳn. Quá trình thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục sau kiểm điểm luôn được gắn kết với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong quá trình thực hiện cũng được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Còn tại Đảng bộ huyện Tiên Du, qua đánh giá, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và  phê bình của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã xác định phải tiến hành tự phê bình và phê bình triệt để trong Đảng. Trước hết, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò của từng đảng viên được phân công nhiệm vụ, soi rọi trong đó từ phẩm chất đạo đức đến lối sống, từ tính tận tụy, gương mẫu, phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng cho đến lối sống phải gương mẫu để quần chúng noi theo.

Tìm hiểu được biết, trên cơ sở xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, nội dung và giải pháp nêu trong Nghị quyết được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, quy định, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc triển khai ở các cấp đạt kết quả cao. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết, văn bản của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; thấy rõ hơn tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Mỗi đảng viên đều xây dựng bản cam kết khắc phục những biểu hiện suy thoái, hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ đều đánh giá kết quả khắc phục và cuối năm từng đảng viên tự kiểm điểm lại kết quả đăng ký để chi bộ đóng góp, đánh giá, xếp loại. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn những biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi rọi bản thân, thấy rõ những ưu, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...

Công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh có sự đổi mới rõ nét theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy, bảo đảm thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể để bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.  Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra đối với 2.351 tổ chức Đảng và 13.284 đảng viên; giám sát chuyên đề  đối với 2.138 tổ chức Đảng và 8.204 đảng viên. Toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với 32 tổ chức đảng và 1.471 đảng viên…

Thực tế gần 4 năm qua ở Bắc Ninh cho thấy, Nghị quyết Trung ương 4 đã được các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo, gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

Do vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương mà còn giúp củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Quang Minh