Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức  Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tham gia Hội nghị (Ảnh: HY)

 

Ngày 24/11, Đảng ủy Sở Lao động - Thương bình và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Đình Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết số 71 gồm: Sự cần thiết ban hành Nghị quyết; Quan điểm và mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Bên cạnh đó, bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại.

Hội nghị cũng dành thời gian thông tin những điểm mới trong Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 71. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn. Cùng với đó, mỗi đảng viên cần nêu cao trách nhiệm nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

MT