Công tác tuyên truyền miệng (TTM) và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) là một loại hình chủ yếu trong công tác tư tưởng của Đảng; là phương thức được tiến hành bằng lời nói trực tiếp, có nhiều ưu thế, có sức lan toả nhanh, phù hợp với từng nhóm đối tượng mà các loại hình tuyên truyền khác không thực hiện được.


Các báo cáo viên Hội CCB TP Bắc Ninh giáo dục truyền thống cách mạng
cho học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Bắc Ninh.
(Nguồn: baobacninh.com.vn)


Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, TTM là kênh chuyển tải những thông tin nội bộ mà vì lý do nào đó không thể đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, giải thích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thông tin, nắm rõ bản chất của sự việc, trên cơ sở đó định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo ra sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; là kênh thông tin chính thống định hướng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và người dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm đến công tác TTM, hoạt động BCV. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, TTM, hoạt động BCV luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác TTM và hoạt động  BCV. Cấp ủy các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, BCVcác cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; giữ vững nền nếp, quy chế hoạt động; chủ động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, bảo đảm cho công tác TTM luôn giữ vững định hướng chính trị của Đảng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng cao trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Được sự quan tâm của cấp ủy các cấp về công tác TTM, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp uỷ rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ BCV theo hướng tinh gọn, chú trọng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có ý thức kỷ luật trong nói và viết, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Hiện nay, đội ngũ BCV của tỉnh gồm 4 cấp và được quản lý thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Tính đến hết Quý I năm 2020, số lượng BCV toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.137 đồng chí. BCV Trung ương gồm 5 đồng chí, trình độ chuyên môn trên đại học 4 đồng chí (đạt 80%), đại học 01 đồng chí (đạt 20%); trình độ lý luận chính trị (LLCT) cử nhân, cao cấp 5 đồng chí (đạt 100%).BCV cấp tỉnh 47 đồng chí, trình độ chuyên môn trên đại học 43 đồng chí (đạt 91,5%),đại học 4 đồng chí (đạt 8,5%); trình độ LLCT cử nhân, cao cấp 45 đồng chí (đạt 95,7%),trung cấp 02 đồng chí (đạt 4,3%). BCV cấp huyện (tương đương)141 đồng chí, trình độ chuyên môn trên đại học 86 đồng chí (đạt 61,0%), đại học 55 đồng chí (đạt 39,0%); trình độ LLCT cử nhân, cao cấp 133 đồng chí (đạt 94,3%),trung cấp 08 đồng chí (đạt 5,7%). BCV cấp xã (tương đương) 944đồng chí, trình độ chuyên môn trên đại học 117 đồng chí (đạt 12,4%), đại học 514 đồng chí (đạt 54,4%), cao đẳng 79 đồng chí (đạt 8,4%), trung cấp 189 đồng chí (đạt 20%), trình độ LLCT cử nhân, cao cấp 140 đồng chí (đạt14,8%), trung cấp 601 đồng chí (đạt 63,7%), sơ cấp 186 đồng chí (đạt 19,7%). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủytham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh từ 03 – 06 tháng/lần, mời một số báo cáo viên chuyên gia cao cấp có trình độ, kiến thức chuyên môn sâu, phương pháp trình bày khoa học tới báo cáo một số nội dung mang tính chuyên ngành. Định kỳ tháng/lần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp huyện (tương đương) tổ chức hội nghị thông tin cho BCV và cán bộ chủ chốt đảm bảo tính toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội 17%; văn hoá 11%; nghị quyết - luật 20%; quốc tế - đối ngoại 12%; an ninh - quốc phòng 16%; khoa giáo 17%; chuyên đề khác 7%; cấp xã (tương đương) ít nhất 3 tháng tổ chức 01 hội nghị tới toàn thể đảng viên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh dành 30 phút đầu giờ trong buổi sinh hoạt định kỳ để thông tin thời sự.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ BCV của các sở, ngành của tỉnh, một số BCV cấp huyện, BCV là Trưởng Ban Tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cấp tài liệu tham khảo cho BCV. Ban Tuyên giáo cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp cơ sở.

Hằng tháng, biên tập, xuất bản, phát hành trên 34.000 cuốn Thông tin SHCB phục vụ cho sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh, trong đó, xuất bản số đặc biệt in 4 mầu tuyên truyền những kết quả nổi bật sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; cuốn Thông tin SHCB đã không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng bám sát thực tiễn cơ sở, vừa cung cấp thông tin, tài liệu sinh hoạt Đảng, vừa là diễn đàn của cán bộ, đảng viên để thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động và làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân.  Biên soạn, xuất bản, phát hành trên 120 bộ tài liệu tham khảo phục vụ cho đội ngũ BCV và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trên cơ sở tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, Ban Tuyên giáo cấp huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị biên soạn, cung cấp cho các đồng chí dự hội nghị thông tin cấp huyện hàng tháng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết: Truyền hình trực tiếp, trực tuyến, thông qua các cuộc thi, BCV giỏi, tọa đàm, giao lưu...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu tổ chức “Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hội thi báo cáo viên giỏi” từ tỉnh tới cơ sở; Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác TTM, hoạt động BCV”; “Nâng cao chất lượng cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ”; tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 19/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; Nghị quyết số 16- NQ/TW ngày 01/8/2007 “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”; Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Kết luận số 63-KL/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới”... nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền cho BCV. BCV Trung ương, cấp tỉnh, huyện được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Điểm nổi bật trong công tác TTM hoạt động BCV trong những năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, thay đổi BCV theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế; công tác đối ngoại; ... Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính Đảng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thời sự, tính thiết thực.

Những năm qua, công tác TTM, hoạt động BCV trên phạm vi toàn tỉnh có nhiều cố gắng, đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động. Duy trì khá đều các hội nghị thông tin công tác tư tưởng – văn hóa định kỳ từ tỉnh đến cơ sở, nội dung thông tin theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Thông tin mới được cập nhật, nội dung thông tin đa dạng, phong phú, vừa mang tính thời sự, vừa đáp ứng nhu cầu tham khảo, nghiên cứu của BCV. Các chuyên đề trình bày đúng chủ đề, trực tiếp đi vào các vấn đề cần thiết, tránh được sự trùng lặp, giúp cho BCV dự nghe có các thông tin tư liệu mới. Việc cung cấp tài liệu tham khảo cho BCV đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức nhằm từng bước đáp ứng được yêu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và BCV,  góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên, công tác TTM và hoạt động BCV vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Đội ngũ BCV, TTV đông nhưng chưa mạnh, phương thức hoạt động còn mang nặng tính một chiều từ trên xuống, ít chú trọng thông tin hai chiều, thiếu chủ động lắng nghe, đối thoại. Công tác xây dựng, quản lý hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, chế độ chính sách, tài liệu phục vụ BCV ở cơ sở có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Cung cấp thông tin mới cho đội ngũ BCV, nhất là ở cơ sở về các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng có lúc chưa kịp thời.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiệnChỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp; Kết luận số 63-KL/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới”.

Hai là, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ BCV các cấp theo hướng hướng ngày càng nâng cao chất lượng, đặc biệt là chọn những người có uy tín, có khả năng làm BCV, biểu dương những BCV hoạt động tích cực, thay thế những BCV hoạt động kém hiệu quả, thực hiện trẻ hóa đội ngũ BCV.

Ba là, thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở, không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức, tăng cường đối thoại giữa BCV và người nghe.

Bốn là,tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị thông tin công tác tư tưởng – văn hóa định kỳ các cấp, đảm bảo thông tin được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, cập nhật thông tin mới cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên và đội ngũ BCV các cấp; quan tâm chế độ chính sách, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công tác TTM và BCV.

Năm là,phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác TTM, nhằm sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương lớn của tỉnh vào cuộc sống, góp phần củng cố, xác lập niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức cuốn Thông tin SHCB để phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và tài liệu tham khảo cho BCV./.


Lưu Văn Tuấn, Trưởng phòng Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh