Ngày 15/2, Chính phủ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, nhận thức về phát triển kinh tế của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân có sự chuyển biến. Khu vực HTX phát triển tích cực, số lượng HTX gia tăng đáng kể, quy mô và vốn được mở rộng. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập, đa dạng về cách thức tổ chức, hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 69.294 tổ hợp tác, 103 liên hiệp HTX và 27.342 HTX (18.327 HTX nông nghiệp, và 9.015 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2001, số thành viên tăng 9%; số HTX thành lập mới là 37.810 HTX, giải thể khoảng 21.390 HTX.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế này vẫn còn thấp và tỷ trọng đóng góp vào GDP giảm liên tục, không đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nhiều HTX vẫn khó khăn, năng lực nội tại yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu. Hoạt động của các HTX chưa có sự liên kết hệ thống cả về kinh tế, xã hội và tổ chức. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp khắc phục tồn tại và thúc đẩy đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể phù hợp với thực tiễn.

Tại Bắc Ninh, việc phát triển các mô hình HTX đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 218 tổ hợp tác, 1 liên hiệp HTX và khoảng 690 HTX (trong đó, có 542 HTX nông nghiệp, 61 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 2 HTX xây dựng, 29 HTX Giao thông vận tải, 27 HTX Thương mại - Dịch vụ, 4 HTX Vệ sinh môi trường, 26 Quỹ tín dụng nhân dân. Doanh thu bình quân của HTX đạt 870 triệu đồng/năm; tạo thu nhập 60 triệu đồng/năm/thành viên.

Phát biểu chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ý nghĩa, vai trò của khu vực kinh tế tập thể trong suốt các cuộc kháng chiến cho tới hiện tại. Đề nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có mô hình quản trị kinh tế tập thể, HTX tiên tiến, kết hợp các mô hình hiện đại trên thế giới với mô hình truyền thống của Việt Nam. Vận dụng sáng tạo công nghệ mới, nhất là công nghệ số để chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, huy động các nguồn lực phát huy tiềm năng của khu vực kinh tế tập thể. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh gắn với mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tăng cường liên doanh, liên kết, xây dựng chuỗi tiêu thụ hàng hóa giữa các HTX theo từng khu vực, vùng miền, quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý. Nâng cao trình độ, năng lực của chủ thể tham gia HTX. Thành lập các HTX trong nông nghiệp có quy mô lớn, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, manh mún...

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu kỹ tài liệu hội nghị và nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhận định những cơ hội và thách thức của khu vực kinh tế tập thể trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cơ quan cần tăng cường phối hợp, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh... phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến khu vực kinh tế tập thể; tích cực tham mưu, đề xuất với tỉnh những giải pháp phát triển kinh tế tập thể sát với thực tiễn và thích ứng tốt với tình hình mới./.

TL