Đây là cơ sở quan trọng nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet” được đề ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, có giải pháp quản lý chặt chẽ và hiệu quả mạng xã hội; phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi, sai phạm, lợi dụng mạng xã hội phát tán thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng các quy chế, quy định trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với nhữmg tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân người nổi tiếng… Xây dựng hệ thống rào cản kỹ thuật nhằm chặn, lọc, xử lý những thông tin độc hại, sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm khi cần thiết.

Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác trao đổi, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo; quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của hội viên trong thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xử lý nghiêm hội viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng. Tăng cường các tin, bài viết lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật./.

PV