Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại DNTN tỉnh Bắc Ninh
đã và đang đạt được những tín hiệu tích cực. (Ảnh: TL).

 

Những năm qua, phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng ta, được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội Đảng, trong đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã nhận định, kinh tế tư nhân là khu vực “có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế”; Đại hội XII của Đảng xác định, kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”… đồng thời, với việc tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, Đảng ta cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên lãnh đạo doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động.

Để bảo đảm cho DNTN phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Theo đó, đã ban hành một số Nghị quyết, Kế hoạch như: Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 09/9/2004 về “Tăng cường, củng cố, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 20/8/2013 về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/8/2019 “Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/CT ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”…

 Từ khi thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 20/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã thành lập mới được 17 tổ chức đảng, kết nạp được 131 đảng viên mới. Với những kết quả tích cực đã đạt được, tổ chức Đảng trong các DNTN đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời, tuyên truyền vận động chủ DN thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đảng trong DNTN cũng phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

 Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong các DNTN tại Bắc Ninh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như vai trò của một số cấp ủy đảng chưa được phát huy, nội dung, phương thức hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng trong tình hình mới; việc giữ mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với HĐQT, ban giám đốc ở một số doanh nghiệp chưa phát huy tốt; công tác phát triển đảng còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức; số lượng đảng viên trong DN còn thấp… Những hạn chế này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nội dung chủ yếu như: một số DN chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nên chưa quan tâm, tạo điều kiện cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể; một số DN do đời điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn, đời sống và thu nhập của người lao động còn thấp ảnh hưởng đến việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể cũng như công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; nhiều đảng viên vẫn phải sinh hoạt tại địa phương hoặc đơn vị khác vì chưa có tổ chức đảng; các doanh nghiệp tư nhân đa số quy mô nhỏ, siêu nhỏ …

 Trước thực trạng này, đặc biệt là để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp được từ 90-110 đảng viên, thành lập được từ 5-6 tổ chức đảng trong các DNTN trên địa bàn theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/8/2019 “Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/CT ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung rà soát, nắm tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức đảng, nắm chắc đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng sinh hoạt ở nơi khác; đối với doanh nghiệp đã có tổ chức đảng sẽ thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng trong doanh nghiệp để bổ sung về số lượng và nâng cao công tác quản lý đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, nếu đủ số lượng đảng viên chính thức và kinh doanh, sản xuất ổn định sẽ thành lập chi bộ; chưa đủ số lượng thành viên để thành lập chi bộ sẽ chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ; còn đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên nhưng có tổ chức công đoàn thì cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp.

 Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên từ những người trong bộ máy quản lý, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác kết nạp đảng viên tại các trường nghề ngoài nhà nước trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của doanh nghiệp; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp…

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá chỉ tiêu đạt được trong từng giai đoạn thực hiện; kịp thời khen thưởng với tập thể, cá nhân thực hiện tốt cũng như xử lý tập thể, cá nhân vi phạm./.

Trường Quân