Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn)

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kết nối - Sáng tạo - Phát triển”, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIII trình tại Đại hội cơ bản đánh giá: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, người lao động vững vàng về chính trị, tư tưởng, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên được coi trọng; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Xuân Anh)

Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đánh giá cao những thành tích, kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đề nghị tập thể Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng; kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và khoa học

Phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Đảng ủy Khối, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối khóa VIII tái cử.

Đồng thời, bầu 45 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX./.

Anh Tuấn