Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: Diên An)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII trực tiếp truyền đạt những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở định hướng công việc triển khai tiếp theo trong quá trình đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị cho các cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị này theo Hướng dẫn 03, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Ngay sau hội nghị này, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình.

Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng Nhân dân trong nước và kiều bào nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên...

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải tiến hành thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Với những trường hợp cán bộ, đảng viên chưa tham dự hội nghị lần này, Bí thư cấp ủy các cấp chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai (hoàn thành trước ngày 306/2021).

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động đã xây dựng thông qua tại Đại hội của cấp mình đối chiếu, rà soát, bổ sung với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thời gian hoàn thành xây dựng chương trình hành động trong quý II/2021. Hàng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

“Với chương trình hành động của Tỉnh ủy, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành tham mưu rà soát, bổ sung, xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy, hoàn thành trước 30/5/2021”, người đứng đầu Tỉnh ủy chỉ rõ.

Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể. Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngoài ra, tăng cường đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn; quan tâm giải quyết các những vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở, tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Mặc dù gặp một số nguyên nhân khách quan như tín hiệu đường truyền một số đơn vị không ổn định, có điểm cầu có hình, chữ nhòe, không có tiếng, đôi lúc mất tín hiệu, thời tiết mưa có mưa phùn, địa phương có nhiều đám cưới do đẹp ngày…, tuy nhiên, có thể khẳng định Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả đợt giáo dục sinh hoạt chính trị này, sẵn sàng và chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống theo đúng tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trực tiếp có mặt cùng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại một số điểm cầu tại huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, theo ghi nhận của phóng viên tính tự giác và tinh thần trách nhiệm tham gia hội nghị của cán bộ, Đảng viên nơi đây.

Đồng chí Đỗ Đình Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Ảnh: Anh Tuấn)

Theo đồng chí Đỗ Đình Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Chi, huyện Tiên Du, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng họp bàn, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị tối đa các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, tích cực tuyên truyền qua hệ thống phát thanh phủ khắp 5 thôn. Nhìn chung, cán bộ và Đảng viên trong xã rất vui mừng khi được tham dự hội nghị, chấp hành nghiêm kỷ luật hội nghị, bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển tươi sáng của đất nước trong nhiệm kỳ này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên Nguyễn Đình Khứ, 84 tuổi, 55 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du (Ảnh: Anh Tuấn)

Trao đổi với phóng viên, Đảng viên Nguyễn Đình Khứ, 84 tuổi, 55 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du rất ấn tượng với hình thức hội nghị trực tuyến, phù hợp với dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin, điều này giúp đưa tinh thần Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn tại không chỉ thành thị mà còn ở khu vực nông thôn, cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí.

Còn tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống thuộc Đảng bộ Thị xã Từ Sơn, đại diện công ty cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị được học tập Nghị quyết theo hình thức này, mặc dù là ngày nghỉ nhưng toàn bộ 65 Đảng viên đều chấp hành nghiêm túc quy định của Ban Tổ chức hội nghị. Công ty mong muốn tới đây Thị ủy Từ Sơn xem xét có thêm hội nghị báo cáo viên cấp địa phương, truyền đạt một số nội dung gần gũi và thiết thực hơn nữa với đặc thù đơn vị dịch vụ công ích.

Cán bộ, Đảng viên Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống thuộc Đảng bộ Thị xã Từ Sơn chăm chú theo dõi hội nghị (Ảnh: Anh Tuấn)

Cùng quan điểm với đại diện Ban Thường vụ Đảng bộ xã Đại Bái, huyện giáp ranh Gia Bình, theo đồng chí Đoàn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Lương Tài, lãnh đạo huyện quán triệt nghiêm túc, sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị, phân công nhiệm vụ rõ ràng các đơn vị, cá nhân có liên quan nên Hội nghị trực tuyến thu hút được sự quan tâm, tham dự và theo dõi, tiếp thu của cán bộ, Đảng viên.

Cán bộ, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lương Tài quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Anh Tuấn)

“Tuy tín hiệu đường truyền về tới điểm cầu xã Phú Hòa trong buổi sáng ngày đầu hội nghị bị gián đoạn gần 1 tiếng đồng hồ, song cán bộ, Đảng viên cơ sở, trong đó có nhiều Đảng viên cao tuổi, vẫn kiên nhẫn ở lại hội trường UBND xã để được trực tiếp lắng nghe, lĩnh hội tinh thần Nghị quyết”, đồng chí Mạnh chia sẻ thêm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổng số điểm cầu toàn tỉnh là 251, tổng số đại biểu tham dự/tổng số đại biểu triệu tập đạt tỷ lệ trung bình 95,6%./.

PV