Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội thảo khoa học “Ngành Tuyên giáo Bắc Ninh - 90 năm xây dựng và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 13/7.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đăng Đoan nhấn mạnh: Những năm qua, đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước, ngành Tuyên giáo Bắc Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Công tác Tuyên giáo đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng của địa phương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chụp ảnh cùng các đại biểu tại Hội thảo (Ảnh: Anh Tuấn)


Ban Tuyên giáo các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển lực lượng, ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ, lý luận chính trị, khoa giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Tuyên giáo chưa thường xuyên; công tác nắm bắt, phản ánh, báo cáo tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc xã hội có nơi còn chưa sâu sát, kịp thời; đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, nhất là cơ sở có mặt còn hạn chế.

Các tham luận tại Hội thảo đều khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của công tác Tuyên giáo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong suốt 90 năm qua, đồng thời, trao đổi làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn về công tác Tuyên giáo, từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong tình hình mới, góp phần thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Phát biểu tại Hội thảo, các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Ninh nói chung, các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo nói riêng đã đạt được trong những năm qua, đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác, chú trọng đổi mới theo hướng gắn học tập quán triệt với cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để thực thi, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đổi mới công tác Tuyên giáo phải hướng vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng tổ chức mạnh; xây phải đi đôi với chống. Chú trọng hướng hoạt động về cơ sở, trọng tâm là bám sát thực tiễn, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, dự báo được xu hướng vận động của xã hội, đề xuất được những giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo.

Công tác Tuyên giáo phải bám sát nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, kịp thời định hướng tuyên truyền, vận động và phát động mạnh mẽ nội dung phong trào thi đua yêu nước; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn ngừa và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân./.

 

Anh Tuấn