Việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình sẽ giúp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp (Ảnh: NQ)

Cụ thể, tại những địa phương này, cơ quan chủ trì Đề án và các cơ quan phối hợp đã tổ chức việc đăng ký tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; đồng thời yêu cầu các hộ gia đình tham gia cam kết thực hiện đúng các quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ. Thời gian thực hiện trong năm 2019, với mục tiêu là giải quyết đồng bộ, cơ bản vấn đề phân loại và xử lý chất tại hộ gia đình nông thôn, giảm lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, tạo điều kiện cho việc thu gom và xử lý chất thải rắn vô cơ được thuận lợi.

Theo Đề án phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, việc triển khai thí điểm này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm khoảng 90% mùi hôi và 50% lượng chất thải rắn tại các bãi rác thải tập trung sau thu gom. Cùng với đó còn tạo ra sản phẩm hữu cơ sạch tại chỗ để chăm sóc cây trồng ở nông thôn. Quan trọng hơn là từ mô hình này, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn tỉnh, trên cơ sở đó tạo môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Như Quỳnh