Một dây chuyển sản xuất túi nilong xuất khẩu ở Bắc Ninh. (Ảnh: QM)

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến các ngành kinh tế và đời sống xã hội. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, cả hệ thống chính trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, an toàn xã hội.

Tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 (giá SS năm 2010) ước 53.183 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 74,3%; dịch vụ chiếm 22,4%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,3%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước 464 nghìn tỷ đồng. Xuất khẩu hàng hóa ước 14,7 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước hơn 13 tỷ USD, tăng 9%.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14.565 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 5% so cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 11.615 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách là 9.577,5 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 11,7%, trong đó chi đầu tư phát triển là 5.985 tỷ đồng. Cấp mới 87 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 169,5 triệu USD và cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vốn 42 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng 180,3 triệu USD./.

Quang Minh