Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Ninh vào chiều 30/3 tại hội nghị làm việc với các Tiểu ban giúp việc của UBBC để rà soát công việc đã triển khai, bàn giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Mạnh Thắng)

Theo đó, bám sát Kế hoạch của UBBC tỉnh, các Tiểu ban giúp việc đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiểu ban Tuyên truyền thực hiện tuyên truyền đậm nét về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các quy định của pháp luật về bầu cử; các mốc thời gian cụ thể của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế chỉ đạo tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo sâu sát cơ sở, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân nói chung và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tổ chức cuộc bầu cử thành công.

Các đại biểu dự đã tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của các Tiểu ban giúp việc trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Thắng)

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hương Giang các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để người dân nắm được thông tin về cuộc bầu cử; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động ngăn chặn, đấu tranh phản bác các hành vi lợi dụng đóng góp ý kiến để tán phát thông tin chống phá, thù địch, đồng thời, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử.

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế cần phải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương để tuyên truyền, vận động Nhân dân, không để các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng chống phá; chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch bảo đảm về an ninh trật tự, y tế phục vụ cho bầu cử, đặc biệt là sẵn sàng phương án xử lý nếu có tình huống dịch bệnh xảy ra; tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo.

Đối với Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần làm việc kịp thời, khách quan, chính xác và đúng quy định. Với các đơn thư không thuộc thẩm quyền cần chuyển cơ quan chức năng giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, UBBC tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung phức tạp; qua giám sát nếu phát hiện các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cần chủ động báo cáo UBBC tỉnh xem xét, quyết định./.

PV