Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Ảnh minh họa: IT)

 

Ngày 21/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay cả nước đã có 5.706 xã (69,4%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 663 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Cả nước đã có 7.463 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm.

Tại Bắc Ninh, đến hết năm 2020, 100% số xã trong tỉnh đã đươc công nhân đạt chuẩn NTM; 07 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I. Toàn tỉnh công nhận 75 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; có 29 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP.

Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; công nhận ít nhất 200 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Từ năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 0,1% so với năm 2021, đến cuối năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao các Bộ, ngành và các địa phương đã nỗ lực thực hiện các chương trình và đạt nhiều thành quả cao trong lĩnh vực xây dựng NTM và xóa đói, giảm nghèo.

 Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: PV)

 

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị về các Chương trình MTQG; tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ và người dân về mục đích yêu cầu, những định hướng trong tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; quán triệt và đẩy mạnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Các tỉnh, thành phố kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân trong thực hiện các chương trình.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh ngay sau Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát, đánh giá sát các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương, đồng thời, sớm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đối với 12 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng thời, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện các tiêu chí giảm nghèo ở giai đoạn này, đảm bảo tính hiệu quả.../.

KL