(Ảnh minh họa: bacninh.gov.vn)

 

Đoàn có nhiệm vụ triển khai các hoạt động kiểm tra công vụ theo nội dung Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ, vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đoàn Kiểm tra công vụ tỉnh được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu minh chứng có liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu đang bảo mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra; thực hiện nghiêm đề nghị, kiến nghị, kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan có thẩm quyền và có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra qua kiểm tra. Đồng thời, lập biên bản về kết quả kiểm tra, biên bản vi phạm của đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, kiến nghị, yêu cầu cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà công dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm./.

PV