Cán bộ Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu LLTP tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Ảnh: NN)

 

Tại văn bản số 2256/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật lý lịch tư pháp và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường bố trí nguồn lực thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh số hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin lý lịch tư pháp vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo đúng quy định, kiên quyết không để tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp nhận được.

Chủ động tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương để cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp; không gửi yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia không đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp.

Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và Công an cấp huyện  thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp đúng, đủ, kịp thời theo quy định./.
PV