Tại văn bản 2249/UBND-KSTT do Phó Chánh Văn phòng Đỗ Tuấn Sơn ký ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường rà soát, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh và Trung tâm HCC cấp huyện. Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/8/2021 qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh.

Đối với danh mục TTHC thực hiện “4 tại chỗ” trên cơ sở thực hiện việc phân cấp hoặc ủy quyền trong giải quyết TTHC, các Sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện xin ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp) để đảm bảo phân cấp hoặc ủy quyền đúng quy định.

Kiểm tra thực tế tại Trung tâm HCC tỉnh

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương rà soát, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”, đồng thời, chủ trì, phối hợp với Trung tâm HCC tỉnh, các Sở, Ban, ngành, địa phương rà soát, thống nhất danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm HCC tỉnh và Trung tâm HCC cấp huyện trước khi tổng hợp, báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Sở Nội vụ hướng dẫn, cho ý kiến các nội dung theo chức năng quản lý về ủy quyền, phân cấp trong việc giải quyết TTHC của các Sở, Ban, ngành, địa phương; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả triển khai thực hiện làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, địa phương hàng năm theo quy định./.

 

PV