Đây là một trong ba giải pháp đột phá được nhắc tới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 vừa diễn ra thành công rất tốt đẹp.


Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên khóa XX, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Anh Tuấn)


Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên khóa XX, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với phóng viên bức tranh cơ bản Chuyển đổi số của tỉnh Bắc Ninh.

Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát vài nét về sự chuyển mình của Bắc Ninh trong dòng chảy “thông minh, sáng tạo” thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng: Trên tinh thần đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn, quyết tâm, nỗ lực để hiện thực hóa định hướng phát triển đến năm 2030 Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh...., đặc biệt là tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Việc phân tích các dữ liệu cho thấy báo cáo chính trị có 10 lần nhắc tới cụm từ thông minh, 18 lần nhắc tới công nghệ thông tin, 24 lần nhắc tới công nghệ cao, bền vững, 30 lần nhắc tới sáng tạo, 14 lần nhắc tới người đứng đầu. Có thể khẳng định đây chính là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Vừa qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư cho ngành thông tin và truyền thông, lĩnh vực CNTT và truyền thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Điều này được thể hiện qua các chỉ số đánh giá về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh. Nhiều chỉ tiêu trong xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đều vượt trước cả về thời gian và số lượng so với nhiệm vụ được Chính phủ giao. Chỉ số xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển CNTT và truyền thông của tỉnh liên tục tăng từ năm 2016 tới nay (riêng năm 2019 xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố).

Các đại biểu Trung ương và địa phương tại sự kiện vận hành thí điểm trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh ngày 26/9/2019 (Ảnh: Đăng Giáp)


Không những vậy, Bắc Ninh còn là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm xây dựng mô hình thành phố thông minh. Trung tâm điều hành, trung tâm dữ liệu, hệ thống camera và các ứng dụng thông minh triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của các cấp, các ngành.

Cùng với sự phát triển của thời đại, đặc biệt là sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây đang làm thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành và quy trình làm việc của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể. Quá trình thay đổi từ mô hình quản lý, điều hành và các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số được gọi là quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số đang dần thay đổi nhận thức và hành động của các quốc gia và tổ chức trên thế giới. Hiện nay, các quốc gia đã và đang đầu tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trước những lợi ích mà nó đem lại. Chính phủ các nước đang thực hiện chuyển đổi số để xây dựng “Nhà nước số", đồng thời, cũng đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng những thành tựu của chuyển đổi số vào hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia, từ nay đến năm 2030, Việt Nam tiến hành chuyển đổi số toàn diện 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Cụ thể:

- Với chính phủ số: là nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền như: triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh xử lý trên môi trường mạng, hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối IoT;

- Với phát triển kinh tế số: là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong đó kinh tế số chiếm 30% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%;

- Với phát triển xã hội số: là thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, nâng tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Phóng viên: Để nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bắc Ninh đạt được kết quả tích cực, Sở Thông tin và Truyền thông có đề xuất cụ thể ra sao?

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng: Về nội dung này, Sở có đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần sớm triển khai, bao gồm. 

Một là, thực hiện nhóm giải pháp về chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội bằng việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số trong đó gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết của đổi số. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, công nghiệp, CNTT sẽ tiên phong nhằm mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội chắc chắn sẽ hưởng lợi nhiều hơn với một Bắc Ninh thông minh đang thực sự hình thành (Ảnh: Huy Thắng)


Hai là
, phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu. Cụ thể, xây dựng và phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện..., phát triển hạ tầng kết nối mạng IoT, triển khai nền tảng tích hợp, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số.

Ba là, xây dựng nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, phát triển thương mại điện tử thông qua việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước sẽ tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ công về thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội...

Bốn là, kiến tạo và xây dựng môi trường kinh tế số nhằm thu hút sự vào cuộc của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Có cơ chế ưu tiên, khuyến khích những sản phẩm, dịch vụ tạo ra các giá trị, dịch vụ mới trên môi trường số, phát động phong trào cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán điện tử, dịch vụ mua sắm trực tuyến,... nhằm tạo ra một môi trường kinh tế số tiềm năng, tạo sự lan tỏa tới toàn xã hội.

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số, trong đó tập trung chuẩn bị tốt về nhân lực, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút tối đa nguồn lực chất lượng cao, các tập đoàn kinh tế toàn cầu, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo...., đồng thời, tổ chức triển khai các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới nhằm chuyển giao, triển khai các công nghệ mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Anh Tuấn