Theo thông báo trước đó, trong 2 ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

Theo nội dung Công văn 138 - CV/TU, Hội nghị sẽ tập trung vào những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội 

Để chương trình triển khai kịp thời, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao tại 240 điểm cầu (tỉnh 1, cấp huyện 11, xã và cơ sở 228), Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp VNPT Bắc Ninh đảm bảo các điểu kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến trên hệ thống của UBND tỉnh (Hỗ trợ đường truyền tại 160 điểm cầu theo dự án mua sắm trang thiết bị hệ thống truyền hình trực tuyến 3 cấp được UBND tỉnh đầu tư, đưa vào sử dụng).

Đảng ủy Quân sự, Công an, Khối các cơ quan và Doanh nghiệp phối hợp với VNPT Bắc Ninh ký hợp đồng thuê thiết bị và dịch vụ kỹ thuật đảm bảo tổ chức Hội nghị trực tuyến tại đơn vị.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ký hợp đồng dịch vụ kỹ thuật từ UBND tỉnh đến các điểm cầu tại UBND cấp huyện, cấp xã; đồng thời, có thể mở thêm điểm cầu thông qua việc ký hợp đồng thuê thiết bị và dịch vụ kỹ thuật đảm bảo tổ chức Hội nghị trực tuyến tại đơn vị.

Đồng thời, báo cáo nhanh kết quả trước 09h00, 15h00 ngày 27/3 và 28/3; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên sau khi nghe nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

 

PV