Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh 

Tham dự Hội nghị có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và tổ chức thành viên liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức.

Nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là nội dung của Chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, thể hiện rõ sự quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian vừa qua, góp phần làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19.

Tổng Bí thư yêu cầu, với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, chống bệnh hình thức, né tránh, ngại va chạm. Nhân rộng các điển hình tốt, phê phán việc làm chưa tốt, khắc phục bệnh thành tích, đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung vào chương trình hành động toàn khóa, chương trình công tác hằng năm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Lưu ý, mỗi nội dung chương trình hành động phải rõ việc, có chỉ tiêu, có sản phẩm cụ thể ở mỗi cấp.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương vững mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, Hội đồng tư vấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, để triển khai thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ mới. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp./.

MT