Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử).

- Người ứng cử là phụ nữ: 393 người, tỷ lệ 45,28%;

- Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 185 người, tỷ lệ 21,31%;

- Người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người, tỷ lệ 8,53%;

Về trình độ chuyên môn:

+ Người ứng cử có trình độ trên đại học là: 564 người, tỷ lệ 64,98%;

+ Người ứng cử có trình độ đại học: 294 người, tỷ lệ 33,87%;

+ Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỷ lệ 1,15%;

Về trình độ lý luận chính trị:

+ Cử nhân: 55 người, tỷ lệ 6,34%;

+ Cao cấp: 587 người, tỷ lệ 67,63%;

+Trung cấp: 111 người, tỷ lệ 12,79%;

+ Sơ cấp: 35 người, tỷ lệ 4,03%;

+ Có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỷ lệ 9,22%.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 205 người, tỷ lệ 23,62%;

- Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người, tỷ lệ 25,81%.

- Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử): 46 tuổi, (người cao tuổi nhất là 77 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

1. Đại biểu ở Trung ương, có 203 người ứng cử:

- Các cơ quan Đảng: 11 người, tỷ lệ 5,42%;

- Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp: 5 người, tỷ lệ 2,46%;

- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 129 người, tỷ lệ 63,55%;

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người, tỷ lệ 7,39%;

- Lực lượng vũ trang:

+ Quân đội (cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỷ lệ 5,91%;

+ Công an: 2 người, tỷ lệ 0,99%;

- Kiểm toán nhà nước: 1 người, tỷ lệ 0,49%;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 28 người, tỷ lệ 13,79%.

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ 45 người (22,17%); Dân tộc thiểu số 22 người (10,84%); Tôn giáo 04 người (1,97%); Người ngoài Đảng 04 người (1,97%); trình độ học vấn (trên Đại học: 168 người, 82,76%; Đại học: 35 người, 17,24%; dưới Đại học: 0); Tái cử 99 người (48,77%); Trẻ tuổi 05 người (2,46%).

2. Đại biểu ở địa phương, có 665 người ứng cử:

- Người ứng cử là phụ nữ: 348 người, tỷ lệ 52,33%;

- Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 163 người, tỷ lệ 24,51%;

- Người ứng cử là người ngoài Đảng: 70 người, tỷ lệ 10,53%;

Về trình độ chuyên môn:

+ Người ứng cử có trình độ trên đại học: 396 người, tỷ lệ 59,55%;

+ Người ứng cử có trình độ đại học: 259 người, tỷ lệ 38,95%;

+Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỷ lệ 1,5%.

- Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 219 người, tỷ lệ 32,93%.

- Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 106 người, tỷ lệ 15,94 %.

PV