Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh là một trong những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Bên cạnh các thành viên Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Y tế…, Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của Giám đốc Viễn thông Bắc Ninh, Giám đốc Viettel Bắc Ninh và Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Diên An)


Một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền tỉnh Bắc Ninh là tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách… thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Bắc Ninh.

Ban Chỉ đạo cũng có các nhiệm vụ: Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi địa bàn tỉnh…

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 701-QĐ/TTg ngày 26/5/2020 về kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một trong 10 địa phương trực thuộc trung ương có chỉ số cao nhất về chính phủ số, kinh tế số của cả nước, đồng thời, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân./.

PV