Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo (Ảnh: PV)

 

Hội thảo do Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 62 làng nghề, trong đó có 30 làng nghề truyền thống. Sự phát triển của các làng nghề góp phần quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa số các làng nghề có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, dây chuyền công nghệ mang tính thủ công, lạc hậu. Cơ sở hạ tầng của các cụm công nghiệp làng nghề phát triển chưa đồng bộ, các nguồn thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) chưa được xử lý triệt để, gây ô nhiễm môi trường.

Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường làng nghề còn một số hạn chế: Ý thức của đại bộ phận các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh còn thấp; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý chưa đủ sức răn đe, chưa xử lý nhanh, triệt để ngay những doanh nghiệp cố tình vi phạm; việc kiểm soát, định lượng các nguồn thải và đánh giá sức chịu tải của môi trường nguồn tiếp nhận chưa được thực hiện đầy đủ,...

Hội thảo đã nhận được gần 30 tham luận tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường làng nghề như: Rà soát các chính sách hỗ trợ về môi trường và đề xuất xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tiếp tục đẩy nhanh việc đầu tư, xây dựng các công trình xử lý chất thải cho các làng nghề; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe nhân dân và môi trường sinh thái; tăng cường thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy động xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ nhân dân, các tổ chức đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường; huy động toàn dân tham gia công tác bảo vệ môi trường;…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường làng nghề trong thời gian tới.

MT