Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Dự Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: N.N)


Tại Hội nghị,  đồng chí Đào Hồng Lan, UVDKTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật” và Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng quán triệt nội dung Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Kết luận số 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị “Về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: N.N)

 

Hội nghị cũng được quán triệt, hướng dẫn một số nội dung của Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương “Về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW” ngày 14/2/2020 về công tác nhân sự UBKT tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thông qua Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo; đây cũng là một trong những nội dung rất quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

 Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XII; triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đưa các nội dung vào sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  cũng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững của tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu còn lại về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trước mắt, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác về diễn biến của dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch; tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, tòa nhà chung cư, khu dân cư; nghiêm cấm việc đầu cơ găm hàng thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh…/.

Trường Quân - N.N