Ngày 13/3/2024, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025) và Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đức Anh)

Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, đối với công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh chủ động, tích cực lãnh chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, do vậy công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; công tác tư tưởng được quan tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nền nếp, nghiêm túc, đúng quy định và đạt nhiều kết quả.

Nhất là việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đức Anh)

Về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công bảo đảm nội dung, chương trình, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Công tác quán triệt Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội được thực hiện nghiêm. Việc chuẩn bị văn kiện, tài liệu Đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, cẩn trọng; việc thảo luận và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện cấp trên bảo đảm chất lượng, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới; công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, khách quan theo quy định; việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện nghiêm, đúng quy chế bầu cử trong Đảng…

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp, trong đó tập trung vào thực hiện các quy định về MTTQ tham gia xây dựng Đảng, nhất là hoạt động giám sát đối với cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; việc phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về nội dung Đảng lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… Hội nghị cũng tiến hành tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Đức Anh)

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến tham luận đã minh họa rõ nét hơn công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua; đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo gửi Trung ương theo quy định.

Nhắc lại 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí cho rằng, tồn tại nhất của Đảng hiện nay là việc ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết và công tác cán bộ còn nhiều hạn chế. Mặt khác một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa làm tốt công tác nêu gương; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng còn hạn chế. Nhiều tổ chức cơ sở đảng còn tổ chức sinh hoạt mang tính hình thức, nguyên tắc. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể cần phải có sự đổi mới sáng tạo, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền giáo dục, giúp đỡ đoàn viên, hội viên, khơi gợi được sự nhiệt huyết để họ có động lực phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là nền tảng, là cánh tay, là cầu nối của Đảng với quần chúng, Nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh chỉ đạo của mỗi địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, cần chủ động ban hành các Nghị quyết, Kết luận và chuẩn bị một bước văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Văn kiện Đại hội yêu cầu Nghị quyết xây dựng phải kèm theo chương trình hành động, kèm theo Kế hoạch thực hiện nghị quyết và Dự thảo các Nghị quyết lớn để Ban Chấp hành chỉ đạo, lãnh đạo trong nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải được thảo luận song song cùng Nghị quyết tại đại hội; Văn kiện phải ngắn gọn, rõ việc./.

PV