Theo Quyết định 566/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành, hạn mức đóng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức.

Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở các cấp, lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Gia Bình năm 2022 (Ảnh: Ngọc Huyền)

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.

Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 lần theo 1 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất. Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định ở trên, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.

Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2023, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2023. Đối với cá nhân nộp 1 lần cho cả năm, thời hạn nộp trước ngày 31/7/2023.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải công khai danh sách thu, nộp quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai, thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị, công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Hiện quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Bắc Ninh có số dư gần 138 tỷ đồng, trong đó tồn quỹ năm 2021 gần 79 tỷ đồng, số thu quỹ năm 2022 gần 59 tỷ đồng, đạt gần 70% so với kế hoạch.

Trong đó, thu của các doanh nghiệp do địa phương quản lý được trên 50 tỷ đồng, thu từ các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành được trên 5,4 tỷ đồng. Công tác thu ở khối các doanh nghiệp được khoảng 6.000/11.500 doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp, đạt tỷ lệ 52%.

Để việc thu và sử dụng quỹ thực sự hiệu quả, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Cục thuế tỉnh phối hợp với quỹ rà soát, xây dựng kế hoạch thu quỹ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đồng thời, chỉ đạo thu của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm thu của các khối cơ quan, tổ chức đơn vị đóng trên địa bàn, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thu của các đối tượng là người lao động khác./.

Căn cứ Điều 10 Luật phòng chống thiên tai năm 2013 (được sửa đổi điểm a, b khoản 7 Điều 1 bởi Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020) quy định về quỹ phòng chống thiên tai như sau:

- Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bao gồm quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý.

- Nguồn tài chính của quỹ như sau:

+ Nguồn tài chính của quỹ phòng, chống thiên tai trung ương bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác;

+ Nguồn tài chính của quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động; điều tiết từ quỹ phòng chống, thiên tai trung ương, giữa các quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

- Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

+ Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai;

+ Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học;

+ Xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai.

- Nguyên tắc hoạt động của quỹ như sau:

+ Không vì mục đích lợi nhuận;

+ Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch;

+ Hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

- Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, mức đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán quỹ phòng, chống thiên tai.


Anh Tuấn