Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh chủ trì và phát biểu tại Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh
(Ảnh: Báo Bắc Ninh)

 

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 11 điểm cầu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 2.838/2.870 cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh được triệu tập (đạt tỷ lệ 98,9%) dự.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quán triệt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang quán triệt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Đây là những nội dung quan trọng, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt, phân tích làm sâu sắc bối cảnh thực tiễn, sự cần thiết của các Nghị quyết và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết luận tại điểm cầu tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 3-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt là triển khai ngay các kết luận chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo

Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung của các Nghị quyết Hội nghị theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lồng ghép với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đặc biệt phát huy tinh thần, truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngay sau đợt học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề thiết thực, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Đảng đoàn MTTQ tỉnh tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết nêu trên hoàn thành trước ngày 15-12-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thông qua chương trình hành động vào phiên họp thứ 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12-2023.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình lồng ghép vào nhiệm vụ chính trị của địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30-12-2023. Hằng năm kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình, kế hoạch thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, có giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt tháo gỡ, giải quyết “8 điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra từ nay đến đầu năm 2024, như: tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ tỉnh và tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với Trưởng các phòng thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (dự kiến ngày 5-1-2024) và Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (dự kiến ngày 9-1-2024)... nhằm nỗ lực, phấn đấu cao nhất đến năm 2025 cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 29-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực, dư địa mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Trước mắt, tập trung tốt các điều kiện để chăm lo, tổ chức các hoạt động cho toàn dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đủ đầy, đầm ấm.

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung chính Quy định số 32-QĐ/TU, ngày 29-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh; đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc và vấn đề thực tiễn phát sinh từ cơ sở./.

NK