Tuy nhiên kết quả thực hiện còn chưa đạt yêu cầu như: tỷ lệ ký số chưa cao, số lượng văn bản ký số còn ít, đặc biệt số lượng hồ sơ phát sinh giao dịch trực tuyến còn thấp chưa đạt chỉ tiêu.

Theo Văn bản 2243/UBND-VX về việc đẩy mạnh ký số, sử dụng văn bản điện tử và thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành, để đưa Bắc Ninh sớm hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu về ký số, sử dụng văn bản điện tử và tỷ lệ hồ sơ thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần nâng cao chỉ số ICT Index, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử, đảm bảo từ ngày 01/8/2021, tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng hàng tháng đạt 90% tại cấp tỉnh, 85% tại cấp huyện, 80% tại cấp xã.

Việc xây dựng CQĐT đã giúp nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ, người dân và doanh nghiệp (Ảnh: Đỗ Hoa)

Nghiêm túc thực hiện việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử phải được ký số của cơ quan đơn vị có thẩm quyền.

Đối với DVC trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ hồ sơ phát sinh yêu cầu đạt 50%/tháng và tháng sau cao hơn tháng trước 5%, đảm bảo đến hết tháng 6/2022 đạt 100%.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư lưu trữ, đảm bảo việc ký số văn bản điện tử của các cơ quan theo đúng thể thức quy định. Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu ký số văn bản điện tử, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu và các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc triển khai ký số và văn bản điện tử tại các xã, phường trên địa bàn đảm bảo đạt chỉ tiêu Chính phủ giao; có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh đối với các cơ quan, địa phương có biểu hiện không nghiêm túc, thực hiện một cách hình thức trong quá trình triển khai./.

PV