(Ảnh minh họa: bacninh.gov.vn)

Quy chế gồm 3 Chương, 17 Điều, quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp về quản lý và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, gồm: Cắm mốc lộ giới; tổ chức giải tỏa các vi phạm và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn trong quản lý và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ đối với đường Quốc lộ (được ủy thác) và hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc, các bên tham gia phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm. Căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phối hợp; chỉ đạo đơn vị cơ sở (nhà thầu được giao quản lý, bảo trì công trình đường bộ, UBND và Công an cấp xã) xây dựng kế hoạch phối hợp về quản lý, bảo vệ từng tuyến đường, từng địa bàn cụ thể. Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Các vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đề xuất của các bên.

Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch và tổng hợp kinh phí thực hiện cắm mốc lộ giới trên hệ thống đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện (được giao quản lý). Tổ chức cắm mốc lộ giới trên các tuyến đường Quốc lộ (được ủy thác), đường tỉnh, đường trục chính đô thị (được giao quản lý) và bàn giao cho UBND cấp xã làm cơ sở theo dõi, quản lý. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa vi phạm trên phạm vi đất đã đền bù giải phóng mặt bằng, đất công. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên tuần đường phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông, lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT, chủ động nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn các đối tượng vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật.

Ban ATGT tỉnh in ấn các văn bản, tài liệu liên quan đến quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT đường bộ gồm: các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định công bố cấp đường, quyết định điều chuyển các tuyến đường, tài liệu quản lý tuyến cung cấp cho UBND các huyện, thành phố có các tuyến đường bộ được giao quản lý đi qua. Lập kế hoạch tuyên truyền, gửi văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố thống nhất thời gian, địa điểm, đối tượng để tổ chức tuyên truyền và phổ biến, hướng dẫn các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT đường bộ cho người dân tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

MT