Học sinh thành phố Bắc Ninh đến trường.

Mới đây, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện 'Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở' giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch nhằm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh gắn kết với hệ thống y tế cơ sở, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em học sinh.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; 100% trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học; 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế cấp xã trên địa bàn có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học; 100% cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản, chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở.

Sở GD&ĐT xem xét, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục cho phù hợp. Đồng thời, tăng cường hiệu quả việc phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở, phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học. Cùng với đó, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường huy động xã hội hóa, phục vụ công tác y tế trường học của các cơ sở giáo dục phù hợp với thực tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về tầm quan trọng và các chính sách y tế trường học./.

TL