(Ảnh minh họa: Phan Thái Sơn)

 

Trong tổng mức tăng chung: Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng cao nhất với 8,86%, tiếp theo là nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,59%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,29% và dịch vụ tăng 2,61%.

Cơ cấu kinh tế theo ngành vẫn cơ bản giữ vững theo hướng công nghiệp hóa tuy có dịch chuyển tạm thời do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 76,19%; dịch vụ chiếm 16,49%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,84% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 75,36% - 17,36% - 3,29% - 3,99%).

Như vậy, do ít chịu ảnh hưởng hơn nên tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 0,83%, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,19%, riêng khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều nhất nên tỷ trọng giảm đi (-0,87%).

 

MT