(Ảnh minh họa: Nguồn IT)

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND về thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động GDNN trên môi trường số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức, cơ hội tiếp cận GDNN tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đáp ứng thị trường lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số; 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới; 100% trường cao đẳng, trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia…

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) để qua đó kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia về việc làm, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo...

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các phương pháp dạy và học mới cho nhà giáo GDNN, người dạy trong các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ; ap dụng hình thức học tập thích nghi, phối kết hợp hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, học liệu số, thiết bị thật, thiết bị ảo, phòng học ảo. Đồng thời, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên về phát triển các ứng dụng số, học liệu số tại các cơ sở GDNN…

 

MT