Thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 

Theo Quyết định, Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC với thang điểm được tính là 100 điểm. Trong đó, đạt từ 95 điểm trở lên thuộc nhóm rất tốt; từ 90 đến dưới 95 điểm thuộc nhóm tốt; từ 80 đến dưới 90 điểm thuộc nhóm khá; từ 70 đến dưới 80 điểm thuộc nhóm trung bình; dưới 70 điểm thuộc nhóm kém.

Cụ thể, đối với các Sở, ban, ngành, Bộ tiêu chí đánh giá gồm 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 58 tiêu chí thành phần; đối với UBND cấp huyện gồm 8 lĩnh vực, 45 tiêu chí, 64 tiêu chí thành phần.

Hàng năm, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC để tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị mình, tổng hợp kết quả gửi hồ sơ về Hội đồng đánh giá tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 11. Hồ sơ nộp chậm so với thời gian quy định sẽ bị trừ điểm (mỗi một ngày chậm sẽ bị trừ 01 điểm).

Hội đồng đánh giá tỉnh thực hiện quy trình thẩm định, đánh giá và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành trong tháng 12 hàng năm.

Việc đánh giá Chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành, địa phương phải đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Các phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học, số liệu thống kê rõ ràng, nguồn thông tin chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Kết quả đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời, là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hằng năm theo quy định./.

Minh Tùng