Sở Xây dựng Bắc Ninh nâng cao chất lượng hồ sơ đầu vào tại “Bộ phận một cửa”.

Theo đó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, xử lý 4 tại chỗ và thực hiện theo Quy chế “Một cửa liên thông” ở cấp huyện nhằm giảm thời gian cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các tổ chức.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn chủ động hướng dẫn Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện về công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ cấp Chứng chỉ hành nghề năng lực cá nhân và tổ chức; đăng tải thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn; đơn giá, chỉ số giá, công bố giá vật liệu xây dựng liên Sở hàng tháng kịp thời, công khai trên website của Sở để các cơ quan quản lý Nhà nước và các chủ đầu tư lựa chọn, tham khảo; công tác thẩm định được thực hiện khá tốt, không có vướng mắc.

Qua 6 tháng, toàn tỉnh có 298 dự án được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Bên cạnh đó, để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, các đơn vị liên ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; chấn chỉnh các vi phạm chất lượng và thất thoát, lãng phí.

Kết quả, có 289 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Qua đó, ngành chức năng chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng công trình và chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý để nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước./.

TL