Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: ST)

 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh dự, chỉ đạo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí- truyền thông, các văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt hai chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ thực tiễn trong công tác, trong chuyên môn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: ST)

 

Nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Qua đó, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Đồng thời, đề nghị các đại biểu trên cơ sở tiếp thu các nội dung được quán triệt tại Hội nghị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu hơn, toàn diện hơn đến các thành viên, hội viên của đơn vị, địa phương, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng./.

KL