Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: QM)

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Hữu Quất trình bày cho thấy: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết về xây dựng Đảng. Việc triển khai được thực hiện bài bản và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề và đạt được những kết quả quan trọng, qua đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành và triển khai thực hiện 17 Nghị quyết, 34 Chỉ thị, hơn 800 Kết luận, Thông báo kết luận và nhiều văn bản chỉ đạo khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt 16/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, còn 10 chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra, đưa Bắc Ninh vươn lên trở thành tỉnh phát triển năng động, sáng tạo với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm cao nhất cả nước.

Trong công tác thi hành Điều lệ Đảng, Tỉnh ủy Bawcsc Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của TƯ về thi hành Điều lệ Đảng, công tác đảng viên. Tỉnh đã thành lập 12 tổ công tác để hướng dẫn, kiểm tra việc học tập, quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của TƯ; các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập, quán triệt với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 98,5%.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổng kết 5 năm (2014 - 2019) thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và tổng kết việc thực hiện phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Các đại biểu đã tham luận, trao đổi tập trung vào các nội dung về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh; công tác phát triển đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở gắn với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung tại các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, nhất là các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thi hành Điều lệ Đảng được triển khai nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phấn đấu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại.

Để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp uỷ công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; các ban, cơ quan của Đảng, cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu các công việc liên quan đến chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; tham mưu làm tốt công tác nắm bắt, ổn định tình hình nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; chuẩn bị xây dựng các nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Quang Minh