Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng

(Ảnh: PA)

Trong thời gian 08 ngày (từ ngày 18 - 25/7/2019), 142 học viên là các cán bộ được phê duyệt đưa vào quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, khóa XXII; cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường, giai đoạn 2020 - 2025 đã tham gia đầy đủ nôi dung, chương trình của Lớp Bồi dưỡng.

Tham dự Lớp Bồi dưỡng, các học viên đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học truyền đạt, quán triệt 06 nội dung chuyên đề về: Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, lãnh đạo quản lý; Hệ thống chính trị Việt Nam; Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ Đại hội XII của Đảng đến nay; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới… Ngoài ra, các học viên cũng được đi thực tế tại cơ sở và viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập sau khi kết thúc khóa học.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, Thành ủy Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quy hoạch nguồn giai đoạn 2020 - 2025; đây là cơ sở để Ban Tổ chức Tỉnh ủy rút kinh nghiệm triển khai đến các huyện, thị xã trong tỉnh.

Qua đánh giá, gần 150 học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng đã nghiêm túc, tự giác, gương mẫu, nỗ lực trong học tập, chấp hành nội quy và kế hoạch học tập; tập trung và dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, thảo luận  những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương.

Việc tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh sẽ là kinh nghiệm để lãnh đạo tỉnh xem xét, căn cứ triển khai tới các địa phương trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, đây còn là cơ sở để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.

Phan Anh