Lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1189-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Ảnh: TL)

Cụ thể, bước vào năm 2019, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy các cấp gắn với việc lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp đã giúp cấp ủy kiểm tra 150 tổ chức đảng và 785 đảng viên; giám sát 152 tổ chức đảng và 345 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng và 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 194 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 169 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 135 tổ chức đảng và 331 đảng viên; giải quyết đơn thư tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; tham mưu giúp cấp ủy và thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức đảng và 147 đảng viên.

Trên cơ sở những kết quả trên, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ hướng mạnh vào trọng tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao trách nhiệm, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; nắm tình hình địa bàn, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc nổi cộm, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm… góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn. Các cấp ủy coi trọng phát huy vai trò trách nhiệm của UBKT, người đứng đầu UBKT, của cán bộ kiểm tra trong tham mưu giúp cấp ủy giải quyết và thực hiện giải quyết tố cáo của UBKT; từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng ở Đảng bộ tỉnh; bổ sung các giải pháp thực hiện công tác giải quyết tố cáo trong Đảng; phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể để làm tốt việc xác minh nhân sự nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp./.

TL