Học viên Lớp bồi dưỡng đi thực tế tại Khu di tích lịch sử K9-Đá Chông, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Xuân Me - Việt Anh

Tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II-Năm 2019 do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức có có 159 học viên. Đây là những đảng viên đang trong thời gian dự bị, sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Tại các buổi học, các học viên đã được giới thiệu các chuyên đề về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Ngoài ra, các học viên được mở rộng nội dung học tập, trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề mới, nảy sinh trong thực tiễn hiện nay, gắn với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh; từ đó vận dụng vào quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, nằm trong kế hoạch chương trình, 159 học viên của Lớp bồi dưỡng còn được đi thực tế tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì (Hà Nội).

Kết thúc chương trình học tập, 159 học viên đã tiến hành viết bài thu hoạch. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó tỉ lệ học viên đạt loại khá, giỏi chiếm gần 96,2%.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị đã giúp các đảng viên mới nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của người đảng viên… Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

TL