Đoàn giám sát kiểm tra công trình thanh niên tại Trường Cao đẳng Công nghiệp tỉnh.

Thực hiện Luật Thanh niên, hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn trường ban hành các chương trình, kế hoạch hướng dẫn các Chi Đoàn thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn trường. Từ năm 2016 đến 2018, qua xếp loại, trung bình mỗi năm nhà trường có hơn 82% chi Đoàn hoạt động đạt vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật vẫn còn những khó khăn như: Việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho thanh niên còn hạn chế; một bộ phận thanh niên còn thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển và hội nhập, như trình độ tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, hợp tác, tính chủ động sáng tạo, khả năng tự lập,...

Nhà trường kiến nghị với Đoàn giám sát và các cấp các ngành tiếp tục nhân rộng mô hình khởi nghiệp trong khối học sinh, sinh viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo dục chính tư tưởng đạo đức, lối sống cho thanh niên; tăng cường định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên...

Đoàn giám sát ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của nhà trường trong thực hiện Luật Thanh niên thời gian qua; đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhà trường trình Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

* Trước đó, Ban Văn hóa-Xã hội tiến hành giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên tại huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Luật Thanh niên của hai đơn vị, các thành viên trong Đoàn chất vấn làm rõ một số vấn đề: Công tác tập hợp đoàn viên thanh niên tại cơ sở, nhất là ở các thôn, khu phố; hiệu quả công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; công tác tư vấn, giải quyết việc làm cho thanh niên là bộ đội xuất ngũ...

Đoàn đề nghị hai đơn vị được giám sát tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; làm tốt công tác tập hợp đoàn viên, tổ chức hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên; nâng cao tinh thần lập thân, lập nghiệp trong thanh niên, xây dựng và nhân rộng mô hình thanh niên khởi nghiệp./.

 

Theo Báo Bắc Ninh