Hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế Lương Tài. (Nguồn: bacninh.gov.vn)

 

Cụ thể, thu nội địa trong 3 tháng đầu năm của toàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 7.576,8 tỷ đồng, chiếm 82,6%, đạt 33,3% dự toán và giảm 4,3%. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hinhd dịch, bệnh Covid-19 song nhiều khoản thu nội địa vẫn duy trì mức tăng khá so với quý I/2019 như: Thu từ hải quan; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp FDI; thu thuế bảo vệ môi trường.

Việc thu ngân sách duy trì ổn định, đã góp phần đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên của tỉnh Bắc Ninh. Trong 3 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.387,6 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán năm và tăng 0,4% so với quý I/2019. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 2.740,5 tỷ đồng; chi thường xuyên là 1.760 tỷ đồng./.

Quang Minh