Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành'', trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu hoạt động có ý nghĩa trong công tác Tuyên giáo của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh


90 năm qua, trong mỗi giai đoạn cách mạng, cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng, ngành Tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, tổ chức tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong hơn 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, với quan điểm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Bám sát nhiệm vụ của địa phương, thời gian qua, công tác Tuyên giáo đã được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở lý luận cho đường lối cách mạng của Đảng; phổ biến, truyền bá tư tưởng, lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, qua đó, định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin, thúc đẩy hành động của các tầng lớp Nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với quê hương quan họ, trong mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử, do yêu cầu nhiệm vụ, tên gọi có khác nhau: Ban Tuyên huấn, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Khoa giáo, Trường Lý luận chính trị tại chức tỉnh, và đến năm 1987 các cơ quan này sáp nhập thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Có thể khẳng định nhiệm vụ của ngành ngày càng nặng nề hơn, bao quát nhiều lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, báo chí, công tác đối ngoại, giáo dục truyền thống nhưng với phương châm “Điều - nghiên - phân - tổng - phổ; Tuyên - vận - giáo - huấn - hành”.

Chương trình về nguồn năm 2020 tại Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương ở thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


Vui mừng nhận thấy những người làm công tác Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề “nóng”, nổi cộm và bức xúc trong xã hội; giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiều năm liền được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của tỉnh, của Chính phủ; năm 2004, 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Nhất.

Trước tình hình mới trong nước, quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là mặt trái của kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp, sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội..., công tác Tuyên giáo tỉnh nhà đã và đang tập trung khắc phục một số hạn chế như: Việc tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết còn có tình trạng sao chép, ít tính khả thi trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy; công tác thông tin tuyên truyền có lúc chưa sinh động, kịp thời. Cùng với đó, báo chí còn ít tin bài phản biện xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái; một số giáo viên giảng dạy lý luận chính trị chậm đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống, tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác khoa giáo ở một số khâu, việc còn hạn chế...

Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh viết lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Tuyên Quang trong chuyển về nguồn năm 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.


Năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn (năm chẵn) của đất nước, của tỉnh, là năm cuối nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng..., ngành Tuyên giáo Bắc Ninh tập trung tham mưu và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh công tác tuyên giáo, thực hiện phương châm “Toàn Đảng và cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng”, trước hết là cấp ủy, Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác Tuyên giáo; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chính trị tư tưởng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, dự báo tư tưởng, dư luận xã hội với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng để phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tham mưu các cấp ủy đảng những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, giải quyết, tháo gỡ những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trước mắt là tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chủ đề năm 2020 “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác khoa giáo.

Thứ năm, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; thực hiện nghiêm túc Kết luận 643-KL/TU ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chế độ học tập chính trị trong Đảng theo Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII. Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đủ số lượng, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo Bắc Ninh luôn nỗ lực phấn đấu xứng đáng là lực lượng xung kích trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.

Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh