Một mô hình khuyến nông tại tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: QĐ)

 

Những năm qua, hoạt động khuyến nông đã luôn được tỉnh Bắc Ninh quan tâm, triển khai có hiệu quả. Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh) trình bày dự thảo Chương trình khuyến nông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025 (viết tắt là Chương trình). Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chương trình khuyến nông trọng điểm của tỉnh tập trung vào 4 lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi - Thú y; Thủy sản; Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn.

 Về giải pháp, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến nông, nhất là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo, tập huấn về khuyến nông; xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án khuyến nông sản xuất theo quy trình VietGAP, an toàn thực phẩm, sản xuất hữu cơ, sản xuất các sản phẩm chủ lực gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Huy động các nguồn vốn đầu tư cho chương trình khuyến nông; tăng cường công tác xã hội hóa khuyến nông để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp…

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc xây dựng, thẩm định Chương trình khuyến nông giai đoạn 2020 - 2025 và của từng năm nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông nghiệp, giúp các địa phương, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao giá trị, chất lượng nông sản, vì nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành cũng giao Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định hoàn thiện một số nội dung cho phù hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước mắt, chủ động xây dựng Chương trình khuyến nông năm 2020 theo hướng mở rộng phạm vi, lĩnh vực cần hỗ trợ, nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh./.

Tin, ảnh: Quang Đạo