Quang cảnh buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, Phó Giám Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh Lê Đăng Việt cho biết, mục đích của lần kiểm tra này nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh, về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức liên quan trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công ty vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình.

 Theo ông Lê Đăng Việt, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh và UBND huyện Lương Tài; đồng thời  kiểm tra qua báo cáo UBND các huyện Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Thuận Thành, Tiên Du và Thị xã Từ Sơn về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

 Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong  lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2107 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo...

 Về phương pháp kiểm tra, đối với các đơn vị kiểm tra trực tiếp, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành làm việc trực tiếp  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh và UBND huyện Lương Tài để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và các kiếm nghị, đề xuất. Đối với các đơn vị kiểm tra qua báo cáo, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị lập báo cáo về công tác xử lý về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo tại địa phương về Sở Tư pháp và gửi qua địa chỉ email phongxlvphc.stpbn@gmail.com...

 Thời gian kiểm tra từ tháng 10 đến tháng hết 11/2019../.

 

Trần Quang Chiến