Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trong các ngày 06-08/7/2020.

Đồng chí Đặng Đình Mạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cả hệ thống chính trị nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn, đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị hàng năm, phát huy các tiềm năng, lợi thế của huyện để đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Đến năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt khá cao như: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, GRDP tăng bình quân 8,1% theo giá so sánh 2010 (mục tiêu 7 - 8%/năm); thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 1,62%.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện ủy khóa XXI phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Báo cáo cũng nêu bật, cơ cấu kinh tế huyện Gia Bình chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa; xây dựng Nông thôn mới về đích sớm hơn 3 năm (Thủ tướng quyết định công nhận năm 2018, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020); hoàn thành trước 1 năm mục tiêu xây dựng xã Nhân Thắng trở thành đô thị loại V.

Thu ngân sách Nhà nước vượt mục tiêu (đạt 261 tỷ đồng, gấp 4,8 lần năm 2015, bình quân hàng năm tăng trên 25%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.297 tỷ đồng, tăng 12,4%/năm, gấp 1,6 lần năm đầu thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; phúc lợi và an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương Anh hùng; đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng huyện Gia Bình phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và thống nhất đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Cụ thể, phát huy tối đa nguồn lực hiện có, tranh thủ sự hỗ trợ của TW, của tỉnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp Gia Bình I, Gia Bình II, tạo động lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển; giữ vững phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 - 95 triệu đồng; thu Ngân sách tăng bình quân 15%/năm; chi ngân sách địa phương tăng bình quân 5 - 7%/năm.

Đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch sinh thái, tâm linh.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị; phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí đề nghị huyện Gia Bình tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, nông nghiệp sinh thái để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ; xây dựng các vùng chuyên canh, chú trọng xây dựng thương hiệu, thực hiện quản lý mã số gắn với truy xuất nguồn gốc và cấp chứng nhận chất lượng, nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm (OCOP).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, cần tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí, 21 chính thức và 01 dự khuyết./.

Anh Tuấn